Voortraject project-MER

Het milieueffectenrapport (MER) voor de uitbating van de zandgroeve Kerkeveld werd eerst voorgelegd aan het Team MER van de Vlaamse Overheid voor een eerste nazicht omtrent het uitgevoerde studiewerk en de volledigheid van het MER-onderzoek ( = het scopingsadvies). Deze eerste voorlegging noemen we “de aanmeldingsfase”. 

Op 10 maart 2021 werd een eerste versie (= de aanmelding) van het MER ingediend bij het Team MER van de Vlaamse Overheid. Deze aanmelding kan u hier raadplegen. 

Team MER van de Vlaamse Overheid heeft dit MER bezorgd aan de bevoegde adviesinstanties en hen gevraagd om hun advies omtrent dit MER te geven. 

Daarnaast werd een overleg georganiseerd met Team MER, de MER-deskundigen en de relevante adviesinstanties omtrent hun uitgebrachte adviezen. Tijdens deze vergadering kregen Team MER, de MER-deskundigen en de relevante adviesinstanties de gelegenheid om opmerkingen en bedenkingen te formuleren en te bespreken.

Tijdens de aanmeldingsfase werd ook een participatiemoment voorzien. Tijdens het participatiemoment kon het publiek suggesties doen omtrent het uitgevoerde studiewerk en de volledigheid van het MER-onderzoek. Dit participatiemoment was echter nog geen formeel openbaar onderzoek waarbij u een formeel bezwaar kan indienen tegen het project. 

Om de omwonenden voldoende te informeren en participatie mogelijk te maken werd deze website opgesteld. 

Rekening houdend met het advies van de adviesinstanties en de reacties van het publiek wordt een advies geformuleerd door Team MER aan de initiatiefnemer (= het scopingsadvies) omtrent de methodologie en de effectenbeoordeling. 

Nadat het milieueffectenrapport MER werd aangepast aan het scopingsadvies is het voortraject van het MER doorlopen. Voortraject project-MER

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x