Voortraject project-MER

Het milieueffectenrapport (MER) voor de uitbating van de zandgroeve Kerkeveld zal eerst voorgelegd worden aan het Team MER van de Vlaamse Overheid voor een eerste nazicht omtrent het uitgevoerde studiewerk en de volledigheid van het MER-onderzoek ( = het scopingsadvies). Deze eerste voorlegging noemen we “de aanmeldingsfase”. 

Op 10 maart 2021 werd een eerste versie (= de aanmelding) van het MER ingediend bij het Team MER van de Vlaamse Overheid. Deze aanmelding kan u hier raadplegen. 

Team MER van de Vlaamse Overheid zal dit MER bezorgen aan de bevoegde adviesinstanties en hen vragen om hun advies omtrent dit MER te geven. 

De initiatiefnemer zal eveneens overleggen met Team MER, de MER-deskundigen en de relevante adviesinstanties omtrent hun uitgebrachte adviezen. Tijdens deze vergadering krijgen Team MER, de MER-deskundigen en de relevante adviesinstanties de gelegenheid om opmerkingen en bedenkingen te formuleren en te bespreken.

Tijdens de aanmeldingsfase wordt er ook een participatiemoment voorzien. Tijdens het participatiemoment kan het publiek suggesties doen omtrent het uitgevoerde studiewerk en de volledigheid van het MER-onderzoek. Dit participatiemoment is echter nog geen formeel openbaar onderzoek waarbij u een formeel bezwaar kan indienen tegen het project. U kan uw suggesties daarom rechtstreeks overmaken aan de initiatiefnemer, u hoeft zich niet tot de gemeente of een andere instantie te richten. 

Om de omwonenden voldoende te informeren en participatie mogelijk te maken werd deze website opgesteld. Vragen en reacties omtrent het gevoerde onderzoek in het MER kunnen overgemaakt worden via het contactformulier, via mail of per post. 

Rekening houdend met het advies van de adviesinstanties en de reacties van het publiek wordt een advies geformuleerd door Team MER aan de initiatiefnemer (= het scopingsadvies) omtrent de methodologie en de effectenbeoordeling. 

Nadat het milieueffectenrapport MER werd aangepast aan het scopingsadvies is het voortraject van het MER doorlopen. 


Voortraject project-MER

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x