FAQ

Vraag en antwoord

Project

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vergunningsaanvragen uit 2009?

Het project zoals het in 2021 voorligt, heeft een grondige gedaantewisseling ondergaan tegenover het project uit 2009. Er wordt meer aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid, de visuele afscherming en het ecologische landschapsherstel na de ontginning.

Te ontginnen hoeveelheid

Het te ontginnen volume zand en leem werd met meer dan een derde verminderd. Deze vermindering is mogelijk doordat de firma De Kock het initiatief neemt om de ontginning verder terug te trekken van de aanwezige bewoning. Er wordt een afstand voorzien van minstens 100 tot 150 meter tussen de ontginning en de woningen. Daarnaast blijft de aanwezige buurtweg, deels bestaande uit een waardevolle holle weg, behouden. In 2009 werd gepland om deze buurtweg mee te ontginnen.

Verkeer

Doordat het te ontginnen volume zand en leem met meer dan een derde werd verminderd, zal het verkeer van en naar de groeve ook met een derde verminderen.

De ontsluiting van de zandwinning verloopt via de Kleine Puystraat en de Langestraat, waardoor er geen verkeer door de Ganzemanstraat zal rijden. Door het verbod om richting Leefdaal te rijden via de Langestraat, zal het verkeer via de N253 richting Leuven of Overijse verlopen. 

Momenteel is de Kleine Puystraat onverhard. Om de toegankelijkheid en veiligheid te verhogen wordt door de firma De Kock voorgesteld om verbeteringswerken uit te voeren aan de Kleine Puystraat. 

Om rekening te houden met de scholen die langs de N253 gelegen zijn, zal er tijdens de begin- en einduren van de scholen geen verkeer van en naar de groeve rijden. Tevens moet iedere chauffeur of klant die de zandwinning wenst te bezoeken een verkeersveiligheidscharter ondertekenen. Tot slot zullen op regelmatige basis toolbox-meetings gehouden worden met de chauffeurs waarbij de aandachtspunten voor de verkeersveiligheid aan bod komen. 

Opwaardering natuurlijk karakter

De Kock NV stelt tijdens en na de uitbating alles in het werk om het groene karakter van de omgeving zoveel mogelijk te bewaren. Zo zullen bij de start van de uitbating reeds verschillende groenbuffers aangeplant worden. Deze zullen onder andere fungeren als visuele afscherming tijdens de werkzaamheden, maar ook op lange termijn zal de groenbuffer dienst doen als ecologische verbinding. Bovendien zal bij aanvang van het project een nieuw bos van ongeveer 2,13 ha. in het reeds afgewerkte deel van de groeve aangeplant worden. 

De gefaseerde ontginning en opvulling geven de mogelijkheid tot een gefaseerd landschapsherstel, waardoor er vanaf de eerste dag van de ontginning ook meteen zal gestart worden met de afwerking en de ecologisch - landschappelijke inrichting van de reeds opgevulde delen van de groeve. Het landschapsherstel voorziet in een balans tussen landbouwgronden, natuur- en landschapsverbindingselementen en zacht recreatief medegebruik.

Met het oog op het maximaal behoud van de trage wegen in het gebied zullen tijdens de volledige duur van de uitbating de bestaande trage wegen, waarvan een gedeelte wordt beschouwd als waardevolle holle weg, behouden blijven en zal de toegankelijkheid worden verzekerd. 

Hoe lang duurt de ontginning?

Het volledige project zal 30 jaar duren. Gedurende de eerste 25 jaar zal zowel zand en leem ontgonnen worden als opgevuld worden met zuivere grond. Gedurende de laatste 5 jaar zal alleen opgevuld en afgewerkt worden. Ruimtelijk zal de ontginning en opvulling in vier fasen verlopen.

De gefaseerde ontginning en opvulling geven de mogelijkheid tot een gefaseerd landschapsherstel, waardoor er vanaf de eerste dag van de ontginning ook meteen zal gestart worden met de afwerking en de ecologisch - landschappelijke inrichting van de reeds opgevulde delen van de groeve. De volledige groeve zal dus nooit in exploitatie zijn, er zal steeds maximaal 1 fase in ontginning zijn en 1 fase in opvulling zijn.

Wat is de impact van de zandgroeve op het milieu en de omgeving?

De mogelijke impact van de zandgroeve werd in kaart gebracht in het milieueffectrapport. Dit rapport kan je hier bekijken.

Welke verkeershinder wordt verwacht? En hoe zal de hinder voor de buurt beperkt worden?

De ontsluiting van de zandwinning verloopt via de Kleine Puystraat en de Langestraat, waardoor er geen verkeer door de Ganzemanstraat zal rijden. Door het verbod om richting Leefdaal te rijden via de Langestraat, zal het verkeer via de N253 richting Leuven of Overijse verlopen. In het MER werd de mogelijke impact van het verkeer in kaart gebracht. Hieruit bleek dat er geen significante effecten worden verwacht.

Om rekening te houden met de scholen die langs de N253 gelegen zijn, zal er tijdens de begin- en einduren van de scholen geen verkeer van en naar de groeve rijden. Tevens moet iedere chauffeur of klant die de zandwinning wenst te bezoeken een verkeersveiligheidscharter ondertekenen. Tot slot zullen op regelmatige basis toolbox-meetings gehouden worden met de chauffeurs waarbij de aandachtspunten voor de verkeersveiligheid aan bod komen.

Werd er rekening gehouden met het project van de gemeente om een sportterrein, gemeenteloods en containerpark te bouwen in de onmiddellijke omgeving van de ontginning van de firma De Kock NV?

Op 28 januari 2021 maakte de gemeente Huldenberg haar plannen bekend om een containerpark, gemeenteloods en multifunctioneel sportterrein in te richten op de percelen grenzend aan de site van de firma De Kock NV, ter hoogte van het kruispunt van de Kleine Puystraat met de Langestraat. 

Op dat ogenblik was het MER voor de zandwinning reeds klaar om ingediend te worden bij het Team MER van de Vlaamse Overheid. Omdat deze plannen tijdens de opmaak van het milieueffectenrapport nog niet bekend waren, kon nog geen rekening gehouden worden met deze ontwikkelingen. Bovendien zijn er sinds de bekendmaking door de gemeente Huldenberg nog maar weinig concrete gegevens beschikbaar om mee te nemen in het MER-onderzoek. 

Daarom werd besloten om het MER in te dienen bij het Team MER zoals voorzien. Parallel met het onderzoek van het Team MER zal de aanvulling van het MER met de nieuwe ontwikkeling van het containerpark, gemeenteloods en multifunctioneel sportterrein opgemaakt worden, op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is. De MER-procedure voorziet immers de mogelijkheid om leemtes in het gevoerde onderzoek of nieuwe ontwikkelingen die verder onderzoek behoeven, aan te vullen tussen de aanmelding van het MER en de definitieve indiening van het MER.

Deze aanvullingen zullen integraal deel uitmaken van de definitieve indiening van het project-MER waardoor bij de definitieve beoordeling volledig rekening kan gehouden worden met deze nieuwe ontwikkelingen.

Bevindt de site zich wel binnen de juiste gewestplanbestemming?

Het ontginningsgebied Kerkeveld werd in het oorspronkelijke gewestplan aangeduid als een ontginningsgebied, deels met nabestemming agrarisch gebied en deels met nabestemming woonuitbreidingsgebied. In 1998 werd het gewestplan gewijzigd en werd een aanzienlijk deel van het ontginningsgebied aangeduid als gebied voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen. De firma De Kock ging echter in beroep tegen deze wijziging, waardoor in 2005 de wijziging werd vernietigd voor wat betreft de percelen van de firma De Kock. De percelen in eigendom van de firma De Kock zijn bijgevolg heden ingekleurd als ontginningsgebied op het gewestplan. 

Op het gewestplan dat o.a. via www.geopunt.be geraadpleegd kan worden, werden enkele percelen niet opnieuw aangeduid als ontginningsgebied. De gewestplanwijziging van deze percelen werd echter ook vernietigd in 2005. Ook deze percelen zijn dus terug ontginningsgebied, maar dit staat foutief aangeduid op het gewestplan dat online geraadpleegd kan worden.

Waarom deze activiteiten op deze plek?

Eén van de basisdoelstellingen van het oppervlaktedelfstoffendecreet is het zuinig ruimtegebruik. Hiermee wordt bedoeld dat ontginningsgebieden optimaal benut moeten worden en dat ontginning binnen bestaande ontginningsgebieden mogelijk moet zijn om aldus te voorkomen dat andere en nieuwe gebieden worden aangesneden. Een verderzetting van de ontginning heeft tevens het voordeel dat de uitgraving en het laden van zand vanuit de bestaande groeve onder het natuurlijke maaiveld kan gebeuren zodat de activiteiten reeds gebufferd zijn voor de omwonenden. In het geval een nieuwe ontginning zou moeten opgestart worden, dient deze vanop maaiveldniveau te starten en zich verder in te graven met als gevolg meer potentiële overlast voor de omwonenden.

Wat zal er gebeuren er met het omgelegde deel van de buurtweg?

In het westelijke deel van het projectgebied is de oorspronkelijke buurtweg door de vorige eigenaar bij de ontginning van de oude groeve in de jaren ’80 verwijderd en omgelegd. Het tracé van de oorspronkelijke buurtweg wordt aangeduid in blauw in onderstaande afbeelding, de omlegging wordt in rood aangeduid. Deze omlegging van de buurtweg zal nog officieel gemaakt worden. Na het beëindigen van de ontginnings- en heropvullingswerken zal dit deel van de buurtweg terug volgens het oorspronkelijk tracé worden aangelegd. Ook deze verplaatsing zal terug officieel gemaakt worden. De rest van de buurtweg blijft steeds behouden tijdens de exploitatie.

MER en vergunning

Wat is een milieueffectrapport (MER)?

Een milieueffectrapport is een onderzoek, uitgevoerd door erkende deskundigen, dat de mogelijke effecten van de uitbating van de zandgroeve Kerkeveld op het milieu en de omgeving in kaart brengt. Deze studie wordt uitgevoerd voorafgaand aan de vergunningsaanvraag.

Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.

Waar kan ik het MER raadplegen?

De aanmelding van het MER kan geraadpleegd worden via de MER-dossierdatabank van de Vlaamse Overheid. Het MER kan je hier raadplegen.

Wanneer en hoelang loopt de vergunningsprocedure?

Nadat het voortraject van het milieueffectrapport afgelopen is, zal de omgevingsvergunningsaanvraag samen met het definitieve MER worden ingediend. De vergunningsprocedure zal ongeveer 150 dagen duren. Een beschrijving van het verloop van deze procedure kan je hier terugvinden.

Inspraak

Hoe kan ik vragen in verband met het project overmaken tijdens het participatiemoment?

Tijdens het participatiemoment kan het publiek suggesties doen omtrent het uitgevoerde studiewerk en de volledigheid van het MER-onderzoek. Dit participatiemoment is echter nog geen formeel openbaar onderzoek waarbij u een formeel bezwaar kan indienen tegen het project. U kan uw suggesties daarom rechtstreeks overmaken aan de initiatiefnemer, u hoeft zich niet tot de gemeente of een andere instantie te richten. 

Via het contactformulier kunnen vragen gesteld worden. Vragen en suggesties mogen ook verzonden worden via mail naar zandgroeve@dekock.info met in de onderwerpregel “PROJECT KERKEVELD” of per brief: naar volgend adres:

PROJECT KERKEVELD
Brusselsesteenweg 328
3090 Overijse

U kan uw reacties onderbouwen aan de hand van het milieueffectrapport.

Wat gebeurt er met mijn reactie? Hoe wordt rekening gehouden met vragen en suggesties?

Alle ontvangen reacties worden bezorgd aan Team MER van de Vlaamse Overheid. Team MER geeft advies over het milieueffectrapport en houdt hierbij rekening met de reacties en suggesties.

Wanneer vindt het participatiemoment van de MER-procedure plaats?

Omwille van de huidige coronamaatregelen verloopt het participatiemoment uitsluitend digitaal, en dit vanaf 22 maart tot en met 20 april.

Hoe kan ik suggesties en bezwaren in verband met het project overmaken tijdens het openbaar onderzoek?

Nadat Team MER haar advies heeft uitgebracht, wordt het MER samen met de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Dit is pas de start van de formele vergunningsprocedure. In deze procedure wordt een beslissing omtrent zowel het MER als de vergunningsaanvraag genomen. Tijdens deze procedure wordt een formeel openbaar onderzoek georganiseerd waarbij u bezwaar kan indienen via de formele kanalen.

Wanneer het MER samen met de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend wordt bij de provincie Vlaams-Brabant, zal meer informatie verschijnen omtrent het openbaar onderzoek

Wat gebeurt er met mijn bezwaar? Hoe wordt rekening gehouden met suggesties en bezwaren?

Wanneer het MER samen met de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend wordt bij de provincie Vlaams-Brabant, zal meer informatie verschijnen omtrent het openbaar onderzoek.

Wanneer vindt het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning plaats?

Wanneer het MER samen met de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend wordt bij de provincie Vlaams-Brabant, zal meer informatie verschijnen omtrent het openbaar onderzoek.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x