Procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Nadat het milieueffectenrapport MER werd aangepast aan het scopingsadvies is het voortraject van het MER doorlopen. Op 20 september 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag samen met het definitieve MER ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. De omgevingsvergunning combineert de vroegere milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. 

Nadat de aanvraag volledig en ontvankelijk wordt verklaard door de provincie Vlaams-Brabant, zal een openbaar onderzoek worden opgestart via de gemeente. Het openbaar onderzoek loopt 30 dagen en zal kenbaar worden gemaakt door middel van een aanplakking nabij de site, op deze website en mogelijks ook via de gemeentelijke infokanalen. Tijdens dit openbaar onderzoek zal er de mogelijkheid zijn om een formeel bezwaar in te dienen.

Bijkomend zal bij de start van het openbaar onderzoek een informatievergadering georganiseerd worden waarbij het project en het milieueffectrapport toegelicht worden. Deze vergadering zal aangekondigd worden via onze website en mogelijks ook via de gemeentelijke infokanalen.

Indien u dit zou wensen, kan u tijdens het openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar indienen. Dit kan online via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid of per brief aan de gemeente Huldenberg op volgend adres:

Administratief centrum Huldenberg
Ter attentie van college van burgemeester en schepenen
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg

Gelijklopend met het openbaar onderzoek zullen de adviesinstanties een kopie van de omgevingsvergunningsaanvraag ontvangen zodat ze hun advies in hun respectievelijke vakgebieden kunnen uitbrengen.

Eveneens gelijklopend met het openbaar onderzoek, zal het definitieve MER aan het Team MER van de Vlaamse Overheid bezorgd worden voor de definitieve goedkeuring.

Alle bezwaren, alsook de adviezen verkregen door de adviesinstanties, en de beslissing van team MER over het project-MER, worden vervolgens besproken op de provinciale omgevingsvergunningscomissie (POVC) waarna de POVC een advies uitbrengt aan de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant.

Tot slot zal de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant een beslissing nemen, uiterlijk 130 dagen na de beslissing met betrekking tot de volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier. Deze beslissing zal kenbaar worden gemaakt doormiddel van een aanplakking langs de site van het project.


Procedure omgevingsvergunningsaanvraag

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x