Procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Nadat het milieueffectenrapport MER werd aangepast aan het scopingsadvies is het voortraject van het MER doorlopen. Vervolgens zal de omgevingsvergunningsaanvraag samen met het definitieve MER worden ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. De omgevingsvergunning combineert de vroegere milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. 

Nadat de aanvraag volledig en ontvankelijk wordt verklaard door de provincie Vlaams-Brabant, zal een openbaar onderzoek worden opgestart via de gemeente. Het openbaar onderzoek loopt 30 dagen en zal kenbaar worden gemaakt door middel van een aanplakking nabij de site. Tijdens dit openbaar onderzoek zal er de mogelijkheid zijn om een formeel bezwaar in te dienen.

Gelijklopend met het openbaar onderzoek zullen de adviesinstanties een kopie van de omgevingsvergunningsaanvraag ontvangen zodat ze hun advies in hun respectievelijke vakgebieden kunnen uitbrengen.

Eveneens gelijklopend met het openbaar onderzoek, zal het definitieve MER aan het Team MER van de Vlaamse Overheid bezorgd worden voor de definitieve goedkeuring.

Alle bezwaren, alsook de adviezen verkregen door de adviesinstanties, en de beslissing van team MER over het project-MER, worden vervolgens besproken op de provinciale omgevingsvergunningscomissie (POVC) waarna de POVC een advies uitbrengt aan de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant.

Tot slot zal de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant een beslissing nemen, uiterlijk 130 dagen na de beslissing met betrekking tot de volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier. Deze beslissing zal kenbaar worden gemaakt doormiddel van een aanplakking langs de site van het project.


Procedure omgevingsvergunningsaanvraag

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x