Beschrijving project

De zandwinning “Kerkeveld” is sinds 2009 een veelbesproken onderwerp in de omgeving. Ondanks de verschillende stedenbouwkundige- en milieuvergunningen die verleend werden door de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest, werd, na enkele jaren van uitbating van de zandwinning, de milieuvergunning in 2017 geschorst.

Na een grondige evaluatie van het project, uitgebreid studiewerk door erkende deskundigen en intens overleg met de betrokken overheden, heeft het bedrijf De Kock NV de aanmelding van het project-MER rapport bij het bevoegde Team MER van de Vlaamse Overheid ingediend. Hiermee is een eerste horde genomen in de nieuwe vergunningsprocedure, in de hoop dat de zandwinning binnenkort kan opstarten.

Tijdens de uitbating zal zand en leem ontgonnen worden. Simultaan wordt de groeve opnieuw aangevuld met zuivere grond. De totale duur van de uitbating wordt daarbij geraamd op 30 jaar, zijnde 25 jaar ontginnen/opvullen + 5 jaar eindopvulling en afwerking. Ruimtelijk zal de ontginning opgedeeld worden in vier fasen.

De Kock NV stelt tijdens en na de uitbating alles in het werk om het groene karakter van de omgeving zoveel mogelijk te bewaren. Zo zullen bij de start van de uitbating reeds verschillende groenbuffers aangeplant worden. Deze zullen onder andere fungeren als visuele afscherming tijdens de werkzaamheden, maar ook op lange termijn zal de groenbuffer dienst doen als ecologische verbinding. Bovendien zal bij aanvang van het project een nieuw bos van ongeveer 2,13 ha. op het reeds afgewerkte deel van de groeve aangeplant worden. 

De gefaseerde ontginning en opvulling geven de mogelijkheid tot een gefaseerd landschapsherstel, waardoor er vanaf de eerste dag van de ontginning ook meteen zal gestart worden met de afwerking en de ecologisch - landschappelijke inrichting van de reeds opgevulde delen van de groeve. Het landschapsherstel voorziet in een balans tussen landbouwgronden, natuur- en landschapsverbindingselementen en zacht recreatief medegebruik.

De werkzaamheden vinden plaats op een diepte tussen de 10 meter en 30 meter onder het maaiveld en verlopen in diverse fases, waarvan de eerste reeds werd afgerond tijdens de vorige uitbatingsperiode. Doordat de werkzaamheden gefaseerd verlopen en onderaan in de put plaatsvinden, is er vanuit de omgeving slechts een beperkte zichtbaarheid op de werkzaamheden. 

Met het oog op het maximaal behoud van de trage wegen in het gebied zullen tijdens de volledige duur van de uitbating de bestaande trage wegen, waarvan een gedeelte wordt beschouwd als waardevolle holle weg, behouden blijven en zal de toegankelijkheid worden verzekerd.

De ontsluiting van de zandwinning verloopt via de Kleine Puystraat en de Langestraat, waardoor er geen verkeer door de Ganzemanstraat zal rijden. Door het verbod om richting Leefdaal te rijden via de Langestraat, zal het verkeer via de N253 richting Leuven of Overijse verlopen. Om rekening te houden met de scholen die langs de N253 gelegen zijn, zal er tijdens de begin- en einduren van de scholen geen verkeer van en naar de groeve rijden. Tevens moet iedere chauffeur of klant die de zandwinning wenst te bezoeken een verkeersveiligheidscharter ondertekenen.

Beschrijving project

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x