Project MER

Voor dit project dient een milieueffectenrapport (MER) opgesteld te worden, alvorens een nieuwe omgevingsvergunning (= de vroegere bouw- en milieuvergunning) kan aangevraagd worden bij de provincie Vlaams-Brabant. 

Het milieueffectrapport (MER) is een onderzoek dat de mogelijke effecten van de uitbating van de zandgroeve Kerkeveld op het milieu en de omgeving in kaart brengt. Deze studie wordt in opdracht van de initiatiefnemer van het project (= De Kock NV) door erkende deskundigen uitgevoerd voorafgaand aan de eigenlijke vergunningsaanvraag.

De bevindingen uit het MER dragen bij tot het terugdringen van mogelijke negatieve effecten op de omgeving door input te leveren voor een gewijzigde projectomvang, aangepaste werkwijzen, milderende maatregelen,… Door deze interactie tussen het MER en het ontwerp van het project zijn we in staat een project uit te werken dat verenigbaar is met de omgeving.

In het MER worden de mogelijke effecten van het project op volgende milieudisciplines onderzocht:

  • Mens - Mobiliteit
  • Bodem en grondwater
  • Oppervlaktewater
  • Geluid en trillingen
  • Lucht
  • Mens- Gezondheid
  • Biodiversiteit
  • Landschap, bouwkundig erfgoed & archeologie
  • Ruimtelijke aspecten

In elke discipline wordt eerst de huidige situatie (referentiesituatie) beschreven. Vervolgens wordt de toekomstige situatie bij uitbating van de zandgroeve beschreven en worden de mogelijke effecten beoordeeld. Tot slot kunnen maatregelen voorgesteld worden om de eventuele effecten te voorkomen, te verminderen of te compenseren.

Het MER wordt opgemaakt door deskundigen, erkend door de Vlaamse Overheid, en elk bevoegd voor hun eigen discipline. Het volledige dossier wordt daarna beoordeeld door het bevoegde Team MER van de Vlaamse Overheid  en de bevoegde adviesinstanties (vb. Agentschap Natuur en Bos (ANB), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),…).

Project MER

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x